Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden webportaal MijnPOV

Het webportaal “MijnPOV” is het voor de varkenssector ontwikkelde webportaal, waar de bedrijven uit de sector bedrijfs- en persoonsgegevens kunnen registreren, toegang hebben tot de door de Producenten Organisatie Varkenshouderij beheerde databanken en door de Producenten Organisatie Varkenshouderij beschikbaar gestelde informatie.

Door dit webportaal of onderdelen daarvan te openen of te gebruiken op een computer, een mobiele telefoon, tablet, console of ander toestel (samen “Toestellen” en apart een “Toestel”), bevestigt u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen heeft, op de hoogte bent van iedere andere wet die eventueel van toepassing is en bovendien instemt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Lees deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, nog vóór u dit webportaal (het “Webportaal”) gaat gebruiken.  

Door akkoord te gaan met de Algemene Gebruiksvoorwaarden verleent u toestemming aan de Producenten Organisatie Varkenshouderij, om in het kader van de werkzaamheden voortvloeiende uit en verband houdend met het beheer van de databank I&R/VVL, de Regeling identificatie en registratie van dieren en de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, alle over u bekende gegevens op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tevens verleent u toestemming aan de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland om alle over u bekende gegevens aan de Producenten Organisatie Varkenshouderij te verstrekken. De over u bekende gegevens betreffen onder andere maar zijn niet beperkt tot uw naam, bedrijfsnaam, woonplaats, adres, e-mail, uniek bedrijfsnummer (UBN), bedrijfsregistratienummer (BRS-nummer), gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de door u ten behoeve van de gecombineerde opgave verstrekte gegevens over uw bedrijf en uw registraties ingevolge de Regeling identificatie en registratie van dieren. De Producenten Organisatie Varkenshouderij gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de doelen zoals omschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid dat onderdeel uitmaakt van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Mocht u niet met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden willen instemmen, dan dient u het Webportaal, onderdelen van het Webportaal of de informatie op het Webportaal niet te openen of te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op onderdelen van het Webportaal zoals specifieke functies of de beschikbare databanken, dan dient u het deel van het Webportaal dat daar betrekking op heeft, de specifieke functies dan wel de specifieke databank niet te gebruiken.

1.             Eigendom en beheer

1.1.         Dit Webportaal is eigendom van en wordt beheerd door de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij, statutair gevestigd te Zeist, Laan van Vollenhove 3229, 3706 AR, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341 (“POV”).
1.2.         In het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden refereert elke verwijzing naar “POV”, “we” of “ons” naar de Producenten Organisatie Varkenshouderij.  

2.             Beperkingen en toegang voor de gebruiker

2.1.         Dit Webportaal is alleen bedoeld voor gebruikers die een account toegewezen hebben gekregen van POV. Het Webportaal mag niet worden gebruikt door enige persoon die geen toegang heeft gekregen van POV of geen wettelijk recht heeft tot toegang tot het Webportaal.
2.2.         Om bepaalde huidige of toekomstige databanken dan wel functies van dit Webportaal te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u aanvullende gegevens moet registreren of een aanvullend account moet aanmaken.
2.3.         Houd er rekening mee dat voor het gebruik van het Webportaal of onderdelen van het Webportaal zoals de beschikbare databanken in het Webportaal en specifieke functies van dit Webportaal een internetverbinding nodig is.
2.4.         Op onderdelen van het Webportaal zoals specifieke functies en databanken in het Webportaal kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
2.5.         POV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling het Webportaal of onderdelen daarvan te wijzigen, te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. POV behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van informatie op het Webportaal, het Webportaal zelf of onderdelen van het Webportaal zoals specifieke functies en databanken te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. 

3.             Kosten

3.1.          Het gebruik van het Webportaal is gratis, we kunnen voor het gebruik van onderdelen van het    Webportaal zoals beschikbare databanken en specifieke functies een tarief in rekening brengen.
3.2.          We informeren u op voorhand over gebruik waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht. 

4.             Inhoud van het Webportaal

4.1.         Onder “informatie” wordt verstaan de door POV op het Webportaal geplaatste vergaderstukken en nieuwsberichten, de door u gegenereerde inhoud en de voor u gegenereerde gegevens.
4.2.         Onder “door de gebruiker gegenereerde inhoud” of “door u gegenereerde inhoud” verstaan we alle door u dan wel namens u geregistreerde en geüploade bedrijfs- en persoonsgegevens.
4.3.         Onder “voor u gegenereerde gegevens” wordt verstaan de voor u gegenereerde rapportages, overzichten en toestemmingen welke zijn afgeleid uit de door u gegenereerde inhoud, de over u verkregen en met toestemming van u opgevraagde inhoud, en de door derden in het Webportaal of onderdelen van het Webportaal gegenereerde inhoud. 

5.             I&R en VVL

5.1.         Via het Webportaal heeft u als gebruiker toegang tot uw account-specifieke gebied in de databank I&R/VVL Varkens.
5.2.         De databank I&R/VVL Varkens is de databank waar u de ingevolge de Regeling identificatie en registratie van dieren, verplichte registraties kunt verrichten.
5.3.         De databank I&R/VVL is de databank waar u ingevolge de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, toestemming moet vragen voor aan- en afvoer van varkens.
5.4.         In de databank I&R/VVL Varkens kunt u derden machtigen die namens u de verplichte registraties mogen invoeren dan wel toestemming mogen aanvragen voor aan- en afvoer van varkens. U blijft ondanks de machtiging verantwoordelijk voor de door u (de door u gemachtigde derden) gegenereerde inhoud.
5.5.         In de databank I&R/VVL kunt u derden machtigen die de door u gegenereerde inhoud en specifieke delen van de voor u gegenereerde gegevens in de databank I&R/VVL mogen inzien.
5.6.         De door u verleende machtigingen kunt u indien u bent ingelogd op het Webportaal en de databank I&R/VVL zelf intrekken.    

5.7 Het bepaalde in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is ook van toepassing op het gebruik van de databank I&R/VVL via de daartoe ontwikkelde applicatie "I&R App". indien u gebruik maakt van de voor de databank I&R/VVL ontwikkelde applicatie dan gaat u akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

6.             Aanvaardbaar gebruik

6.1.          U mag:

a)   elk deel van het Webportaal bezoeken (met dien verstande dat u alleen de informatie in uw account-specifieke gebied mag gebruiken); en
b)   de informatie in uw account afdrukken, downloaden dan wel opslaan voor persoonlijk gebruik.

6.2.          U mag zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POV geen:

a)   informatie, met uitzondering van door u gegenereerde inhoud, op enigerlei wijze openbaar maken;
b)   vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die in het oorspronkelijke materiaal zijn opgenomen, verwijderen uit hetzij het originele materiaal, hetzij materialen die gekopieerd of afgedrukt zijn van het Webportaal of onderdelen daarvan;
c)   een link/koppeling opnemen naar het Webportaal of onderdelen daarvan;
d)   het Webportaal, onderdelen van het Webportaal en informatie (of enig deel ervan) op een onrechtmatige manier gebruiken, inzetten voor onrechtmatige doeleinden of op enige manier die niet overeenkomt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door het Webportaal of onderdelen daarvan te hacken of door storende codes in het Webportaal, onderdelen van het Webportaal of enig besturingssysteem te plaatsen, zoals virussen of schadelijke data;
e)   het Webportaal of onderdelen daarvan gebruiken op een manier die de systemen van POV zelf of van andere gebruikers zou kunnen schaden, inactiveren, overbelasten, storen, in gevaar brengen of onveilig maken;
f)    informatie of data halen uit het Webportaal, onderdelen van het Webportaal of uit onze systemen, of proberen overdrachten naar of van de servers die het Webportaal of onderdelen daarvan runnen te ontcijferen; of
g)   meldingen van eigendom uit gedownload of afgedrukt materiaal van het Webportaal of onderdelen van het Webportaal, wijzigen of verwijderen;
h)   beveiligingstechnologie of -software van het Webportaal of onderdelen daarvan omzeilen of wijzigen. 

7.             Door de gebruiker gegenereerde inhoud

7.1.         U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gegenereerde inhoud.
7.2.         U mag nimmer bewust, onjuiste inhoud registreren, uploaden dan wel genereren. U bevestigt dat u uw account nooit overdraagt en dat u nooit het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders gaat gebruiken.
7.3.         POV behoudt zich het recht voor om de door u gegenereerde inhoud te (laten) controleren.
7.4.         POV is niet verplicht om door u (gebruikers) gegenereerde inhoud vooraf te screenen, te (laten) controleren, te bewerken of te verwijderen en is derhalve niet verantwoordelijk voor door de gebruiker gegenereerde inhoud – zelfs niet in het geval die inhoud wel vooraf gescreend, gecontroleerd, bewerkt of verwijderd is. 

8.             Vrijwaring

8.1.         U stemt ermee in om POV, het bestuur van POV en door POV bij het beheer van het Webportaal en onderdelen van het Webportaal ingeschakelde organisaties, behoudens in de gevallen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van POV, het bestuur van POV dan wel de door POV bij het beheer van het Webportaal en onderdelen van het Webportaal ingeschakelde organisaties, te vrijwaren in het geval van claims, verliezen, schulden, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtskosten) als gevolg van het gebruik van het Webportaal, onderdelen van het Webportaal, informatie op het Webportaal of een overtreding van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, van de wet of de rechten van een derde partij.

9.             Beveiliging

9.1.         Indien u een nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord aanmaakt (of aan u wordt toegekend), bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw wachtwoord en alle acties die plaatsvinden tijdens het gebruik van uw account of tijdens het gebruik van het Webportaal of onderdelen daarvan via uw Toestel. POV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, met of zonder uw medeweten.
9.2.         Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van uw account. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.
9.3.         Informatie op het Webportaal wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is uitsluitend toegankelijk voor u, door u gemachtigden derden, POV en de door POV voor het beheer van het Webportaal en onderdelen van het Webportaal ingeschakelde organisaties. POV treft gepaste technische en organisatorische maatregelen om de informatie op het Webportaal en onderdelen daarvan te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaring, verlies van gegevens of andere niet-geautoriseerde verwerking. We maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee de verbinding tussen uw Toestel en het Webportaal of onderdelen daarvan wordt afgeschermd. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.  

10.           Intellectuele eigendomsrechten (“IER”)

10.1.       Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie met uitzondering van door u gegeneerde inhoud berust te allen tijde volledig bij POV of door POV gecontracteerde derden.
10.2.       Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bij het Webportaal of onderdelen daarvan gebruikte hardware, software en applicaties, berusten te allen tijde bij POV, door POV gecontracteerde derden of bij POV bekende licentiehouders.
10.3.       POV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten op het Webportaal, onderdelen van het Webportaal en de informatie op het Webportaal.
10.4.       Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan zo geïnterpreteerd worden dat u enige licentie van de Intellectuele Eigendomsrechten van POV, door POV gecontracteerde derden of bij POV bekende licentiehouders zou worden toegekend. 

11.           Privacybeleid

11.1.       Bedrijfs-, technische en persoonsgegevens die u via dit Webportaal of onderdelen daarvan deelt met POV worden uitsluitend gebruikt volgens de bepalingen van ons Privacybeleid. Lees het Privacybeleid aandachtig voor u verder gaat. Als u op het Webportaal of onderdelen daarvan inlogt, stemt u in met de verwerking van uw bedrijfs-, technische en persoonsgegevens overeenkomstig ons Privacybeleid, dat door deze verwijzing onderdeel uitmaakt van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

12.           Verklaring van afstand en aansprakelijkheid

12.1.       U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u (de door u gemachtigde derden) gegenereerde inhoud. Hoewel POV haar best doet ervoor te zorgen dat alle in het kader van dit Webportaal en onderdelen van het Webportaal verstrekte informatie juist is op het moment dat deze op het Webportaal of onderdelen daarvan wordt verwerkt of aangeboden, kan POV de juistheid van deze informatie niet garanderen. POV is niet verantwoordelijk voor handelingen die u verricht op basis van informatie die via het Webportaal of onderdelen daarvan wordt geleverd.
12.2.       Voor zover het wettelijk is toegestaan, doet POV afstand van alle garanties, uitdrukkelijk en stilzwijgend, met betrekking tot de werking en het gebruik van dit Webportaal of onderdelen daarvan. U begrijpt en stemt ermee in het Webportaal en onderdelen daarvan op eigen risico te gebruiken en u weet dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruik en voor de eventuele schade toegebracht aan het Toestel dat u gebruikt om naar het Webportaal of onderdelen daarvan te gaan, plus voor eventueel verlies van data of voor eventuele andere schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het openen of gebruiken van het Webportaal of onderdelen daarvan.   
12.3.       POV aanvaardt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van POV, geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdend met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van het Webportaal, onderdelen van het Webportaal en de daarop geplaatste informatie.
12.4.       In de gevallen dat wordt geoordeeld dat POV aansprakelijk is voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van het Webportaal, onderdelen van het Webportaal of informatie op het Webportaal, dan is deze schade per schadegeval steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van POV in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering van de verzekering plaats zou vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per schadegeval met een maximum van € 5.000,- per gebruiker per jaar, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van POV.

13.           Externe websites en applicaties

13.1.       Het Webportaal en onderdelen daarvan kunnen koppelingen/links naar externe websites en/of andere applicaties en databanken bevatten die niet onder controle staan van POV. POV heeft dergelijke koppelingen/links enkel voor uw gemak opgenomen. Deze koppelingen staan u ter beschikking om u te helpen relevante websites, applicaties, databanken, diensten en producten die u zouden kunnen interesseren sneller te vinden. Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid om te beslissen of de diensten en producten die via een van deze websites, applicaties of databanken worden aangeboden voor u interessant zijn. Het opnemen van een koppeling/link mag niet zodanig worden uitgelegd dat POV de inhoud van die website, applicatie of databank zou onderschrijven.
13.2.       POV is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of operators van externe websites, applicaties en databanken, noch voor enige producten of diensten die zij leveren en/of de inhoud op hun websites of in hun applicaties en databanken. POV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daaraan verbonden voorwaarden, garanties of andere uitingen met betrekking tot deze externe websites, applicaties of databanken (onder meer niet voor de inhoud van een externe website, applicatie of databank die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij).  

14.           Wijzigingen aan/beschikbaarheid van het Webportaal

14.1.       POV kan het Webportaal of een onderdeel daarvan op elk gewenst moment wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van bepaalde databanken, eigenschappen en functies van het Webportaal.
14.2.       POV kan de werking van dit Webportaal of onderdelen daarvan te allen tijde opschorten, bijvoorbeeld bij taken rond ondersteuning of onderhoud, om de inhoud bij te werken of om andere redenen.
14.3.       Updates van het Webportaal en onderdelen van het Webportaal worden voortdurend uitgevoerd. Afhankelijk van de update is het mogelijk dat u het Webportaal of onderdelen daarvan tijdelijk niet of niet geheel kunt gebruiken of dat u opnieuw moet inloggen.  

15.           Overdracht van rechten

15.1.       POV kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden overdragen als onderdeel van of ter voorbereiding van een wijziging in de zeggenschap over dan wel de overdracht van het beheer van het Webportaal of onderdelen daarvan. Alle derden waaraan POV het eigendom of het beheer van het Webportaal of onderdelen van het Webportaal overdraagt, hebben het recht om gebruik te blijven maken van de door u gegenereerde inhoud en de over u verkregen en met toestemming van u opgevraagde inhoud zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Een dergelijke overdracht zal geen invloed hebben op uw rechten of de verplichtingen van POV dan wel de nieuwe rechthebbende of beheerder van het Webportaal of het onderdeel daarvan, die voortvloeien uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

16.           Klachtenprocedure  

16.1.       Wanneer u een vraag of een klacht heeft over dit Webportaal, kunt u contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@pov.nl of telefonisch op 088 888 66 05.

17.           Werking bepalingen

17.1.       Elk van de artikelen of artikelleden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is apart opgesteld. Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit oordeelt dat een van de artikelen of artikelleden onwettig of onuitvoerbaar is, blijven de resterende artikelen en artikelleden nog steeds van toepassing.

18.           Beëindiging

18.1.       POV behoudt zich het recht voor om uw account en/of toegang tot dit Webportaal of onderdelen daarvan naar eigen goeddunken stop te zetten, uw account te verwijderen, informatie te verwijderen en/of uw gebruik van (een deel) van het Webportaal op enig moment te beperken, zonder opgaaf van redenen, zonder kennisgeving vooraf en zonder aansprakelijkheid ten opzichte van u of iemand anders. POV behoudt zich ook het recht voor om uw toegang tot het Webportaal, onderdelen van het Webportaal en informatie te verhinderen.
18.2.       Mocht een van de acties uit artikel 18.1 worden genomen, dan is het u niet toegestaan nadien een nieuw account aan te maken noch om anderszins de beëindiging, verwijdering of beperking te omzeilen.
18.3.       U begrijpt en gaat ermee akkoord dat sommige van de door en voor u gegenereerde inhoud gedurende een redelijke termijn nog steeds op of via het Webportaal of onderdelen daarvan zichtbaar kan zijn of kan blijven bestaan in back-upkopieën, zelfs nadat uw account en/of de toegang tot het Webportaal of onderdelen daarvan beëindigd is.
18.4.       Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing, ook nadat uw account en/of toegang tot het Webportaal of onderdelen daarvan is beëindigd.

19.           Wijzigingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

19.1.       POV kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen worden effectief vanaf het moment dat de aangepaste Algemene Gebruiksvoorwaarden op het Webportaal of onderdelen daarvan vermeld worden. U dient derhalve de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van het Webportaal of onderdelen van het Webportaal van toepassing zijn. Indien de Algemene Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zult u daar per nieuwsflits over worden geïnformeerd.

20.           Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1.       Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht en in het geval van een geschil ontstaan in verband met deze bepalingen en voorwaarden of enig geschil dat voortvloeit met betrekking tot het Webportaal of onderdelen daarvan zal de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd zijn om van enig geschil tussen POV en gebruiker(s) kennis te nemen.

Bijlage 1: Privacybeleid

Bijlage 1: Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid voor het Webportaal “MijnPOV” en onderdelen daarvan. Het Privacybeleid bevat informatie over de verwerking van bedrijfs-, technische en persoonsgegevens als resultaat van (i) de door u gegenereerde inhoud (ii) het bezoeken van het Webportaal en onderdelen daarvan (iii) voor en over u verkregen (gegenereerde) inhoud (iv) met uw toestemming opgevraagde inhoud.

Door het Webportaal of onderdelen daarvan te openen of te gebruiken op een computer, een mobiele telefoon, tablet, console of ander toestel (samen “Toestellen” en apart een “Toestel”), bevestigt u dat u de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid gelezen heeft, op de hoogte bent van iedere andere wet die eventueel van toepassing is en bovendien instemt met de toepasselijkheid en inhoud van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Door het Webportaal of onderdelen daarvan te openen of te gebruiken verleent u toestemming voor het verwerken van uw bedrijfs-, technische- en persoonsgegevens voor de doelen en op de wijze zoals omschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Het gewijzigde Privacybeleid wordt van kracht en is bindend vanaf het moment dat dit op het Webportaal of onderdelen daarvan wordt gepubliceerd. In het geval dat een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd, wordt u verzocht het gewijzigde Privacybeleid te accepteren wanneer u de eerstvolgende keer het Webportaal of onderdelen daarvan gebruikt. Daaropvolgend gebruik van en toegang tot het Webportaal en onderdelen daarvan zijn dan onderhevig aan het gewijzigde Privacybeleid. U wordt geadviseerd om het Privacybeleid regelmatig opnieuw door te lezen in verband met mogelijke wijzigingen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw bedrijfs-, technische en persoonsgegevens naar aanleiding van uw gebruik van het Webportaal en de onderdelen daarvan. Indien het Webportaal koppelingen/links bevat naar andere websites, applicaties of databanken die geen onderdeel zijn van het Webportaal of onderdelen daarvan, moet u er rekening mee houden dat deze met zorg zijn geselecteerd, maar dat POV niet verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze websites, applicaties of databanken. Dit Privacybeleid is bijgevolg niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites, applicaties of databanken.

Wie beheert uw gegevens?

De vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij, statutair gevestigd te Zeist, Laan van Vollenhove 3229, 3706 AR, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341 (“POV”), beheert de verwerking van uw bedrijfs-, technische- en persoonsgegevens.

1.   Voor welke doeleinden verwerken we uw bedrijfs-, technische- en persoonsgegevens?

In dit Privacybeleid beschrijven we welke bedrijfs-, technische en persoonsgegevens “gegevens” we verwerken en voor welke doeleinden. In alle gevallen waarbij u ons gegevens verstrekt, garandeert u dat dergelijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. In het kader van dit Privacybeleid refereert elke verwijzing naar “POV”, “we” of “ons” naar de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Onder gegevens wordt onder andere verstaan maar is niet beperkt tot uw naam, bedrijfsnaam, woonplaats, adres, e-mail, telefoonnummer, uniek bedrijfsnummer (UBN), bedrijfsregistratienummer (BRS-nummer), gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de door u ten behoeve van de gecombineerde opgave verstrekte gegevens over uw bedrijf, uw registraties ingevolge de Regeling identificatie en registratie van dieren.  

1.1.  Relatiebeheer 
Indien u contact opneemt met ons secretariaat of onze helpdesk met een vraag of klacht, kunnen we u vragen uzelf te identificeren zodat we uw verzoek kunnen behandelen. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag of klacht af te handelen en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Om correct te kunnen antwoorden op uw vraag of klacht, noteren we de details van uw vraag of klacht in onze vragendatabank. Verder vragen we u om contactgegevens om u op de hoogte te houden over uw vraag of klacht. Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot het gebruik van het Webportaal of onderdelen daarvan (bijvoorbeeld uw account), kunnen we om aanvullende persoonlijke gegevens vragen om uw identiteit te bevestigen.

1.2.  Technisch en functioneel beheer van het Webportaal
Wanneer u het Webportaal of onderdelen daarvan gebruikt, verwerken we bepaalde technische informatie over u (zoals uw IP-adres). Met deze technische informatie kunnen we het Webportaal en onderdelen daarvan beheren, bijvoorbeeld om technische storingen te verhelpen of om de betrouwbaarheid ervan te verbeteren.

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
We verwerken technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone, gegevens over de pagina’s die u heeft bezocht via het Webportaal of onderdelen daarvan, de webbrowser die u gebruikt om te surfen, vorige/verdere sites die u heeft bezocht en de duur van uw bezoek/sessie. 

1.3.  Fraude voorkomen, opsporen en onderzoeken
POV kan uw gegevens gebruiken om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om haar Algemene Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Alle door u (de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud, alle voor en over u verkregen inhoud in het kader van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle met uw toestemming opgevraagde inhoud.

1.4.  Het behartigen van de belangen van de leden van POV en varkenshouders
Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt voor de behartiging van de belangen en doelen zoals beschreven in de statuten van POV.

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Alle door u (de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud, alle voor en over u verkregen inhoud in het kader van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle met uw toestemming opgevraagde inhoud. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

1.5.  Statistische en wetenschappelijke doeleinden
Uw gegevens worden verwerkt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. De gegevens die worden verwerkt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt.

Wetenschappelijke doeleinden:

Onderzoek en al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Dit betreft onder andere maar niet uitsluitend onderzoek naar en de ontwikkeling van initiatieven op het gebied van duurzame productiemethoden, innovatieve praktijken, economische concurrentiekracht, marktontwikkelingen, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het optimaliseren van de productiekosten en het ontwikkelen van duurzame productiemethoden en marktontwikkelingen.

Statistische doeleinden:

Het opstellen van rapportages en het maken van berekeningen met onder andere maar niet uitsluitend als doel het verhogen van het dierenwelzijn en het diergezondheidsniveau, te verzekeren dat de productie van varkens(vlees), onder andere wat omvang en kwaliteit betreft, wordt gepland en op de vraag wordt afgestemd, het concentreren van het aanbod en de afzet van de producten van leden van POV (ook via direct marketing), de productiekosten en het rendement op investeringen om de normen met betrekking tot milieu en dierenwelzijn te halen, te optimaliseren en de producentenprijzen te stabiliseren. 

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Alle door u (de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud, alle voor en over u verkregen inhoud in het kader van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle met uw toestemming opgevraagde inhoud. Uw gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt.

1.6.  Controle- en certificeringsdoeleinden
Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt indien en voor zover dit nodig is in het kader van de controle- en certificeringswerkzaamheden, die voortvloeien uit of verband houden met de kwaliteitssystemen waaraan u deelneemt.  

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Alle door u (de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud, alle voor en over u verkregen inhoud in het kader van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle met uw toestemming opgevraagde inhoud, wordt geanonimiseerd verwerkt.

1.7.  Het aanvragen, uitvoeren en handhaven van verbindend verklaarde voorschriften, financiële bijdragen en cao’s
Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt voor het aanvragen van verbindend verklaarde voorschriften en financiële bijdragen (paragraaf 5 van de regeling producenten- en brancheorganisaties of een daarvoor in de plaats komende regeling, en de artikelen 164 en 165 van de Europese Verordening 1308/2013 of een daarvoor in de plaats komende regeling) en het onderhandelen over en afsluiten van cao's en andere regelingen inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor haar leden en het indienen van een verzoek tot algemeen verbindend verklaren van cao's, bepalingen uit cao's en andere regelingen inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Alle door u (de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud, alle voor en over u verkregen inhoud in het kader van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle met uw toestemming opgevraagde inhoud. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

1.8.  Waar het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
Uw gegevens worden verwerkt voor de gevallen waar dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan POV, het bestuur van POV of de door POV ingeschakelde organisaties onderworpen is.

Welke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Alle door u (de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud, alle voor en over u verkregen inhoud in het kader van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle met uw toestemming opgevraagde inhoud.

2.   Door de gebruiker gegenereerde inhoud
Houd er rekening mee dat POV geen controle heeft over de door u (of de door u gemachtigden derden) gegenereerde inhoud. Als u zich aan de gebruikerscriteria van POV houdt ten aanzien van het Webportaal of de onderdelen daarvan, ontvangt u een beveiligde aanmelding en is functionaliteit beschikbaar voor het registreren en uploaden van uw eigen inhoud naar een beveiligd account-specifiek gebied. Houd er echter rekening mee dat POV geen controle heeft over de juistheid van alle door u gegenereerde inhoud. Zie de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Webportaal voor een nadere toelichting over door de gebruiker gegenereerde inhoud.

3.   Wie heeft toegang tot uw gegevens?
POV kan uw gegevens vrijgeven aan:

        geautoriseerde, externe bedrijven die betrokken zijn bij het beheer van het Webportaal, zoals bedrijven die toestemming hebben om diensten te leveren aan leden van het Webportaal;
        eventuele dienstverleners en/of opdrachtnemers van POV;
        door u gemachtigden derden;  
        elke persoon aan wie POV voorstelt om haar rechten en/of verplichtingen aan over te dragen.

POV maakt gebruikt van derden voor bepaalde deelprocessen en deeltaken, zoals technisch onderhoud aan het Webportaal of onderdelen daarvan. Voor zover derden toegang nodig hebben tot gegevens om deze verwerkingen uit te voeren, heeft POV de vereiste organisatorische en/of contractuele maatregelen getroffen om te garanderen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en dat er correcte beschermingsniveaus werden ingevoerd om uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.

We zullen geen gegevens prijsgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, geheel volgens de bepalingen van dit Privacybeleid, tenzij we wettelijk het recht hebben of zelfs verplicht zijn om dit te doen of als we van mening zijn dat deze actie nodig is om onze rechten, ons eigendom of onze persoonlijke veiligheid en die van onze leden/gebruikers of andere individuen te beschermen en/of te verdedigen. Uitsluitend wanneer POV dit wettelijk vereist is te doen, zal uw persoonlijke informatie doorgegeven worden aan door de overheid aangewezen toezichthoudende organisaties, fiscale overheden en onderzoeksbureaus.

4.   Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Naar aanleiding van uw verzoek om uw deelname aan het Webportaal of onderdelen daarvan stop te zetten, zullen we het betreffende account zo snel als redelijk mogelijk afsluiten. We zullen ook andere (bijvoorbeeld inactieve) accounts afsluiten, evenals accounts die werden gebruikt bij overtreding van clausules in dit Privacybeleid of toepasselijke Algemene Voorwaarden. Gegevens van afgesloten of gedeactiveerde accounts worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden verwerkt. In bepaalde omstandigheden zullen we gegevens uit gesloten of gedeactiveerde accounts langer bewaren, namelijk voor historisch, statistisch en wetenschappelijk onderzoek en met het oog op het voorkomen van fraude of om op een andere manier actie te kunnen ondernemen die volgens de wet toegelaten of vereist is.  

5.   Welke cookies gebruikt POV?
De website www.pov.nl, het Webportaal en de onderdelen daarvan kunnen gebruik maken van cookies of soortelijke technologie. Een cookie is een klein gegevensbestand dat naar uw internetbrowser wordt verstuurd zodat we uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkomt. POV en haar geauthoriseerde dienstverleners kunnen kleine grafische afbeeldingen gebruiken, beter bekend als ‘clear GIF’s’ die samenwerken met de cookies om u en uw gebruik optimaal te kunnen identificeren. POV en deze dienstverleners kunnen ook andere technologieën gebruiken om informatie in uw browser op te slaan; bijvoorbeeld door gebruik te maken van plaatselijk gedeelde voorwerpen of plaatselijke opslag, zoals HTML 5-cookies, flash-cookies en andere softwaremethodes van webapplicaties.

Aan de hand van deze technologieën kunnen we gegevens verzamelen over het gebruik van het Webportaal en de onderdelen daarvan. Het betreft dan data zoals welke pagina’s worden bezocht, uw interactie met informatie op het Webportaal en de duur van uw bezoek.

Functionele cookies – POV slaat cookies op die cruciaal zijn bij het gebruik van de functies op het Webportaal of onderdelen daarvan. De cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren, zoals taal en regio, om te kunnen fungeren als uw standaardinstellingen wanneer u terugkeert naar het Webportaal of onderdelen daarvan. Als u dat wenst, kunt u er echter voor kiezen om de cookies die POV instelt te verwerpen of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen – zie de helpfunctie in uw browser voor meer informatie.

Cookies voor webanalyse – POV kan cookies van derden gebruiken met het oog op webanalyse. Via dergelijke cookies kan POV het gebruik van het Webportaal of onderdelen daarvan analyseren. Dit is gebaseerd op verzamelde statistische gegevens die POV de kans geven te begrijpen op welke manier u het Webportaal of onderdelen daarvan gebruikt. POV kan dergelijke informatie uitsluitend aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist wordt.

Reclamecookies – POV kan cookies van derden gebruiken met het oog op advertentievoering. POV kan bevoegde dienstverleners gebruiken om te adverteren op de website www.mijnpov.nl, het Webportaal of onderdelen daarvan. Dergelijke dienstverleners kunnen cookies op uw browser plaatsen en informatie verzamelen aan de hand waarvan ze uw toestel kunnen identificeren; het gaat dan om uw IP-adres of om andere, unieke toestelidentificaties. POV bewaart een cookie niet langer dan nodig. We gebruiken sessiecookies en permanente cookies:

        Een sessiecookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina’s die u bezoekt en welke opties u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
        Een permanente cookie zorgt ervoor dat de website www.mijnpov.nl, het Webportaal en onderdelen daarvan u bij een volgend bezoek kunnen herkennen. Deze cookie blijft op uw systeem staan totdat u deze verwijdert.

Houd er rekening mee dat de meeste browsers cookies automatisch accepteren. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, moet u de cookies actief verwijderen of blokkeren.

U kunt ook www.allaboutcookies.org bezoeken voor informatie over hoe u cookies moet verwijderen of verwerpen en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies in mobiele telefoonbrowsers en voor details over hoe u dergelijke cookies kunt verwerpen of verwijderen, leest u de handleiding van uw telefoon.

Realiseer u echter dat indien u het gebruik van cookies verwerpt, u de website www.pov.nl, het Webportaal en onderdelen van het Webportaal weliswaar nog steeds zult kunnen gebruiken, maar dat enkele functies mogelijk niet correct werken en u mogelijk niet langer alle onderdelen van het Webportaal zult kunnen gebruiken. 

6.   Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
We hebben allerlei technologie en beleidslijnen geïmplementeerd die uw privacy uitvoerig moeten kunnen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Zie de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Webportaal voor een nadere toelichting over de beveiliging van uw gegevens.

7.   Tot wie moet u zich richten met betrekking tot vragen en verzoeken rond toegang, verwijdering, enzovoort?
We streven ernaar onze informatie over u zo actueel mogelijk te houden. Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, of als u uw aan ons verstrekte gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neemt u contact op met de helpdesk via helpdesk@pov.nl of telefonisch op 088 888 66 05.

Het privacybeleid is laatst gewijzigd op 21 oktober 2015.